ដំណឹងល្អ អ្នកជំងឺ​កូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយ​ថ្មីម្នាក់ទៀតហើយ ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នក​ជាសះស្បើយកើន​ឡើងរហូតដល់​១២០នាក់ ហើយពុំមានករណីអ្នកឆ្លងជំ​ងឺកូវីដថ្មីទេ

រាជធានីភ្នំពេញ៖អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយថ្មីម្នាក់ទៀតហើយ ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នក​ជាសះស្បើយ​កើនឡើងរហូតដល់១២​០នាក់ ហើយពុំមាន​ករណីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដថ្មី​នោះទេ ចំណែកអ្នកកំពុង​សម្រា​ក​ព្យាបាល​ជំងឺកូវីដធ្លាក់ចុះម​កត្រឹមចំនួន២នាក់ នៃអ្នកឆ្លងសរុប១​២២នាក់។នេះបើតាមសេចក្តី​ប្រកា​ស​ព័ត៌​មានរ​បស់​ក្រសួងសុខា​ភិបាល​នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕ព័ត៌មានលំអិតសូមអាន​នូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិ​បាលដែលមានដូខខាងក្រោម៖